مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : —–
 • سمت سازمانی : ----
 • تلفن داخلی : 107
 • پست الکترونیکی : amuzesh@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : دکتر سیدناصر سعیدی (دکترای اقتصاد)
 • سمت سازمانی : ریاست موسسه
 • تلفن داخلی : 101
 • پست الکترونیکی :
 • نام و نام خانوادگی : مریم احمد مرادی (دانشجوی دکتری دامپزشکی)
 • سمت سازمانی : مدرس، کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان
 • تلفن داخلی : 104
 • پست الکترونیکی :
 • نام و نام خانوادگی : مهندس مجید ناصریان اصل، (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)
 • سمت سازمانی : مدرس و کارشناس فناوری
 • تلفن داخلی : 111
 • پست الکترونیکی : info@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : پروین کردنژاد (کارشناسی حسابداری)
 • سمت سازمانی : کارشناس مالی
 • تلفن داخلی : 108
 • پست الکترونیکی : mali@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : سیده مریم مرعشی پور (کارشناسی ارشد فیزیک)
 • سمت سازمانی : مدرس و کارشناس امور فرهنگی و کارشناس پژوهش
 • تلفن داخلی : 105
 • پست الکترونیکی : farhangi@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : احسان دشتی فرد
 • سمت سازمانی : مسئول دفتر ریاست
 • تلفن داخلی : 101
 • پست الکترونیکی : riasat@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : بهروز فریور
 • سمت سازمانی : مدیر اداری
 • تلفن داخلی : 113
 • پست الکترونیکی : edari@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : سمیر طاهرزاده (کارشناسی حقوق)
 • سمت سازمانی : کارشناس امور دانشجویی و حقوقی
 • تلفن داخلی : 106
 • پست الکترونیکی : daneshjuyi@arvandan.ac.ir