مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : —–
 • سمت سازمانی : ----
 • تلفن داخلی : 107
 • پست الکترونیکی : amuzesh@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : دکتر سیدناصر سعیدی (دکترای اقتصاد)
 • سمت سازمانی : ریاست موسسه
 • تلفن داخلی : 101
 • پست الکترونیکی :
 • نام و نام خانوادگی : مریم احمد مرادی (دانشجوی دکتری دامپزشکی)
 • سمت سازمانی : مدرس، کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان
 • تلفن داخلی : 104
 • پست الکترونیکی :
 • نام و نام خانوادگی : مهندس مجید ناصریان اصل، (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)
 • سمت سازمانی : مدرس و کارشناس فناوری
 • تلفن داخلی : 111
 • پست الکترونیکی : info@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : پروین کردنژاد (کارشناسی حسابداری)
 • سمت سازمانی : کارشناس مالی
 • تلفن داخلی : 108
 • پست الکترونیکی : mali@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : سیده مریم مرعشی پور (کارشناسی ارشد فیزیک)
 • سمت سازمانی : مدرس و کارشناس امور فرهنگی و کارشناس پژوهش
 • تلفن داخلی : 105
 • پست الکترونیکی : farhangi@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : احسان دشتی فرد
 • سمت سازمانی : مسئول دفتر ریاست
 • تلفن داخلی : 101
 • پست الکترونیکی : riasat@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : بهروز فریور
 • سمت سازمانی : مدیر اداری
 • تلفن داخلی : 113
 • پست الکترونیکی : edari@arvandan.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی : سمیر طاهرزاده (کارشناسی حقوق)
 • سمت سازمانی : کارشناس امور دانشجویی و حقوقی
 • تلفن داخلی : 106
 • پست الکترونیکی : daneshjuyi@arvandan.ac.ir