مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 مدارک لازم جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدارک دانشجو :یک قطعه عکس کپی (شناسنامه / کارت ملی / کارت دانشجویی/ تکمیل فرم مربوط به وام(تهیه  فرم از انتشارات ))

اصل سند تعهدنامه محضری : که باید شماره حساب و شماره حکم کارگزینی در آن درج گردیده باشد.

مدارک ضامن :کپی (کارت ملی / شناسنامه )

  • کارمند شاغل :(کپی حکم کارگزینی / فیش حقوقی / نامه گواهی اشتغال به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  • بازنشسته/ مستمری بگیر : (کپی حکم بازنشستگی یا مستمری بگیری/ فیش حقوقی / نامه گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  • نظامی : (فیش حقوق / گواهی آخرین محل خدمتی به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ).

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱