مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 مدارک لازم جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدارک دانشجو :یک قطعه عکس کپی (شناسنامه / کارت ملی / کارت دانشجویی/ تکمیل فرم مربوط به وام(تهیه  فرم از انتشارات ))

اصل سند تعهدنامه محضری : که باید شماره حساب و شماره حکم کارگزینی در آن درج گردیده باشد.

مدارک ضامن :کپی (کارت ملی / شناسنامه )

  • کارمند شاغل :(کپی حکم کارگزینی / فیش حقوقی / نامه گواهی اشتغال به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  • بازنشسته/ مستمری بگیر : (کپی حکم بازنشستگی یا مستمری بگیری/ فیش حقوقی / نامه گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  • نظامی : (فیش حقوق / گواهی آخرین محل خدمتی به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ).

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱