مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 آزمایشگاه فیزیک مکانیک

آزمایشگاه فیزیک حرارت

آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

 کارگاه جوشکاری

 کارگاه نقشه کشی مکانیک

آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایشگاه مکانیک خاک

کارگاه هندسه ترسیمی

کارگاه نقشه کشی ساختمان

کارگاه نقشه کشی صنعتی

آزمایشگاه میکروکنترل

آزمایشگاه سیستمها و عملگر خطی

کارگاه کامپیوتر

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱