مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

تعاریف:

موسسه: منظور کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری یک یا چند دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مورد تایید وزارت است.

شورای آموزشی: منظور شورای آموزشی «موسسه» است.

درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی ، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

دوره کاردانی: دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه دآغاز می شود و دانشجو با گذراندن ۶۸ تا ۷۲ واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نائل می شود.

دوره کارشناسی ناپیوسته:  دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی آغاز می شود و دانشجو با گذراندن تعداد ۶۸ الی ۷۲ واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی ناپیوسته نائل می گردد.

ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره:

 • هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب موسسه یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزش و دوهفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.
 • دانشجودر هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
 • اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد اخذ نماید.
 • در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو میتواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از ۱۰ نباشد) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ نماید.
 • در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد ، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
 • واحد های انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ( بجز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد. در صورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج  از اراده دانشجو( به تشخیص موسسه) به کمتر از ۱۴ واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.(اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحد های این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد)
 • در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد ، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
 • در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید( با رعایت تبصره ۲ ماده۷) از ۸ واحد درسی تجاوز نماید.
 • چگونگی و تربیت ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز(تقدم و تاخر) دروس (طبق برنامه درسی مصوب) بر عهده شورای آموزشی گروه است.
 • دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز(تقدم و تاخر) دروس معاف است.
 • تعداد واحد های جبرانی برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته ۶ واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد می باشد. نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه میشود.
 • تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.
 • برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در باره موارد حذف ، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی موسسه است.
 • در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی موسسه تا قبل از شورع امتحانات امکان پذیر است.
 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵(پنج) سال است.
 • حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
 • اگر دانشجو در درسی بیش از ۳ جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.
 • معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از ۰ تا ۲۰ می باشد.
 • نمره درس پس از قطعی شدن غیر قابل تغییر است.
 • حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.
 • دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.
 • چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط در نیمسال بعد(جز درآخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.
 • حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال، و در مواردی که معدل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد. در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.
 • دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 • «موسسه» می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.
 • مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو ، در صورت تایید پزشک معتمد «موسسه» و شورای آموزشی، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
 • عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه از «موسسه») انصراف از تحصیل محسوب می شود.
 • تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی موسسه است.
 • دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش «موسسه» تسلیم کند. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.
 • دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان موسسه تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف- وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان موسسه

ب – کمتر نبودن ، نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در «موسسه» ( در سال پذیرش)

ج- امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده

د- موافقت گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی موسسه

 • دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق تغییر رشته یا گرایش دهد.
 • تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده ۲۵ امکان پذیر است.
 • میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت ( ابلاغیه شماره ۱۸۵۰۳/و مورخ ۱۰/۷/۸۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن) میسر می باشد.
 • انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش ، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق «موسسات» مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.
 • دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی ، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک کحتوایی ( طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.
 • تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت می شود.
 • به دانشجویی که کلیه واحد های درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲ گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود.
 • در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.

این آیین نامه در جلسه ۸۰۳ مورخ ۹۱/۰۵/۰۸ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می شود./

 

 

کمیته انضباطی:

   حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی:

الف ـ رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل : تهدید ـ‌ تطمیع ـ توهین ـ ضرب و جرح ـ جعل ـ سرقت و …

ب ـ رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در جلسه امتحان ـ فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان ـ ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه در برنامه‌های دانشگاه شود ـ ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال و …

ج ـ رسیدگی به تخلفات دینی-تخلفات سیاسی و یا امنیتی : دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد و یا افراد وابسته به آنها -عضویت  در گروهک های محارب یا مفسد  یا ملحد  یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها -فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی یا غیر قانونی -توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان  رسمی کشور و یا ارتماب  اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی – ایجاد بلوا و آشوب  در محیط دانشگاه

د ـ رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل : استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این‌گونه مواد عدم رعایت پوشش اسلامی  واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون  دانشگاه  یا آرایش مبتذل استفاده  از ابزار نمایشی ،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله  در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزارـ داشتن رابطه نامشروع ـ تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل  منافی عفت

 

۲-   تنبیهات :

الف ـ تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:

v احضار و اخطار شفاهی.

v اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

v اخطار کتبی و درج آن در پرونده دانشجو.

v توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانشجو.

v دادن نمره ۲۵/۰ در درس مورد امتحان.

v محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام ، خوابگاه و …

v منع موقت از تحصیل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی که در سنوات تحصیلی نیز محاسبه می‌شود.

v تنبیهاتی که با حکم کمیته مرکزی انضباطی در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود.

v تغییر محل تحصیل دانشجو (انتقال اجباری به دانشگاه‌های کشور).

v محرومیت از تحصیل درکلیه دانشگاه‌های کشور (تا ۵ سال).

 

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۱